Hållbarhetspolicy

Hållbarhet i förvaltningen

Som fondbolag är vi skyldiga att förhålla oss till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av finansmarknadsaktörer, nedan kallad SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).  SFDR fastställer att vi som fondbolag är skyldiga att tillhandahålla hållbarhetsrelaterade upplysningar avseende hur vi integrerar hållbarhetsrisker och beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling i vår förvaltning. SFDR delar in sparprodukter efter om de har hållbara investeringar som mål (så kallade artikel 9-produkter), om de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-produkter) samt övriga produkter.

 

Centaur Fonder har antagit en policy för hållbara investeringar som omfattar samtliga värdepappersfonder som förvaltas av fondbolaget. Policyn fastställs årligen av styrelsen. Samtliga fondbolagets förvaltare och övriga medarbetare som är delaktiga i investeringsbeslut eller ägarutövande ansvarar för att agera i enlighet med denna policy.

 

Fondbolaget är en aktiv förvaltare som noggrant väljer ut innehav till fonderna utifrån en grundlig bolagsanalys. Vi investerar i ett fåtal utvalda bolag världen över. Våra förvaltare lägger ner avsevärd tid på att utröna huruvida bolag drivs av personer med hög integritet och med affärsmodeller som behåller sin relevans, så att vi kan vara långsiktiga ägare. För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla investeringar och vi skaffar oss därför djup kunskap om hur bolagen i våra fonder arbetar med hållbarhet.

 

Vi ser gärna att hållbarhet är en central del i bolagens strategi. Vi ser oss som långsiktiga investerare med uppgift att investera i bolag som vi bedömer kommer att vara lönsamma och leverera god avkastning till våra kunder över tid och till en rimlig risk. Risk innefattar i detta avseende både finansiella risker och hållbarhetsrisker. Utgångspunkten i investeringsfilosofin för fondbolagets samtliga fonder är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare samt hållbara affärsmodeller.

 

Utvärderingen av bolag innefattar miljö-, sociala-, och bolagsstyrningsfrågor. Givetvis väljer vi bort vissa bolag och branscher, men störst påverkan anser vi oss ha när vi väljer in välskötta bolag samt, när det är möjligt, utöva påverkansarbete som ägare.  För oss är det en självklarhet att inte investera i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser.

 

Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. De hållbarhetsfaktorer som beaktas innefattar miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

 

Hållbarhet enligt Taxonomin

Enligt EU-taxonomin skall producenter av sparprodukter informera om hur stor andel av produkten som består av miljömässigt hållbara investeringar. I EU-taxonomin definieras investeringar som miljömässigt hållbara till den del ett företags ekonomiska verksamheter anses vara miljömässigt hållbara, vilket innebär att en investering i ett och samma företag kan vara till viss del miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin och till viss del inte vara det. För att en ekonomisk verksamhet ska vara miljömässigt hållbar ska den väsentligt bidra till ett eller flera av de sex miljömål som anges i EU-taxonomin;

 

- Begränsning av klimatförändringar

- Anpassning till klimatförändringar

- Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

- Omställning till en cirkulär ekonomi

- Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar

- Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

 

Genom att ange hur stor andel av investeringarna som är placerade i taxonomiförenliga verksamheter kan investerare styra kapitalet till mer miljömässigt hållbara verksamheter. EU-taxonomin är i dagsläget endast delvis klar och de allra flesta företag är ännu inte skyldiga att rapportera i vilken mån deras verksamheter är förknippade med ekonomiska verksamheter som anses miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin. Därför kommer det under de närmaste åren vara svårt att få fullständiga uppgifter om en sparprodukts taxonomiförenlighet, vilket innebär att endast en mindre andel av produktens investeringar kommer kunna klassificeras som taxonomiförenlig.

 

Våra fonders innehav screenas kvartalsvis för att kontrollera att bolagen uppfyller grundkraven för EU-taxonomin (”eligibility”). Fonderna skall enligt fondbolagets policy värdemässigt innehålla bolag som till minst 70% är anpassade till grundkraven i EU-taxonomin. Ambitionen är att alla bolag på sikt skall vara anpassade till kraven (”aligned”).

 

Hantering av negativa konsekvenser

Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. I samtliga bolagsanalyser integreras frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning.

 

Bolaget har även beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut, och har identifierat följande potentiella negativa konsekvenser för hållbarhet.

 

Fonden väljer bort:

Bolaget arbetar med exkludering som metod för att integrera negativa konsekvenser för hållbarhet i investeringsprocessen genom att välja bort bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Genetiskt modifierade organismer (GMO)

 

 • Fonden investerar inte heller i cannabis.

 

Vi genomför kvartalsvis en granskning av samtliga bolag relaterat till bolagens involvering i dessa verksamheter. Periodiciteten är anpassad till att bolagen i regel rapporterar kvartalsvis. Om det framkommer ny information mellan granskningstillfällena agerar vi på detta i realtid.

 

Fondbolaget strävar också efter att bolagen skall följa internationella förordningar, normer och överenskommelser såsom:

 • FN Global Compact som innefattar tio principer inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt samt anti-korruption.
 • OECD:s riktlinjer för multinationella bolag som innefattar bland annat frågor kring mänskliga rättigheter, offentliggörande av information, anställda, miljö, mutor och anti-korruption, konsumentintressen, konkurrens med mera.
 • ILO (Internationella arbetsorganisationen) som är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt.

 

Principer för aktieägarengagemang

Fondbolagets styrelse har fastställt principer som syftar till att beskriva hur fondbolaget och förvaltare av fonderna utövar aktieägarengagemang i praktiken, genom att använda rösträtter knutna till de aktier som ingår i fonderna som förvaltas. Aktieägarengagemang handlar om ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll, till exempel i syfte att driva bolaget i en viss riktning för att därmed uppnå god bolagsstyrning.

 

Vårt aktieägarengagemang sker alltid i syfte att på bästa sätt tillvarata det förtroende som fondandandelsägarna har gett oss att förvalta deras kapital. Vi gör det genom att engagera oss för fondandelsägarnas gemensamma intresse i de bolag som deras tillgångar har investerats i.

Som företrädare för andelsägarna verkar vi därför för att de bolag som fondernas medel har investerats i agerar enligt relevanta regler och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Fondbolaget deltar gärna i valberedningsarbete där sådan möjlighet ges.

 

Fondbolaget har som målsättning att delta i bolagsstämmor där fonderna har aktieinnehav och att där utöva vår rösträtt. Undantag från denna princip kan göras om innehavets storlek är mycket ringa i förhållande till övriga aktieägare. Men om frågorna så motiverar spelar storleken på innehavet ingen roll. För deltagande på utländska bolagsstämmor avgör även praktiska hänsyn och fondbolagets ekonomi om deltagande ska ske eller ej. I de fall vi inte kan närvara på bolagsstämma och vårt innehav är av betydelse avser vi att lämna fullmakt att rösta till part som delar vår uppfattning. I de fall då både vårt innehav samt frågorna är av ingen betydelse avser vi att inte närvara eller ge vd/styrelse fullmakt att rösta för vår räkning.

 

Ersättningspolicy

Fondbolagets ersättningspolicy är förenlig med fondbolagets hållbarhetsarbete. Fondbolaget har inga rörliga ersättningar. Förvaltarnas arbete följs upp avseende efterlevnaden av interna regler, instruktioner och förfaranden samt hur de respekterar regler och förfaranden om uppförande mot kunder tillika andelsägare.

 

Fondförvaltarna förväntas även följa fondbolagets hållbarhetspolicy avseende hur hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut. Det gäller bland annat efterlevnaden av hållbarhetskriterier, exkludering av vissa sektorer samt eventuell interaktion med bolagen för att påverka dem att uppmärksamma och minska hållbarhetsrisker i sin verksamhet.

 

Hållbarhetsrapport

Fondbolaget inkluderar ovan nämnd information i den årliga hållbarhetsrapporten, där det framgår i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala egenskaperna har uppnåtts.

 

Offentliggörande på hemsida

Fondbolaget är skyldigt att på sin webbplats offentliggöra information avseende policys för integrering av hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess. Vidare skall Bolaget upprätta och offentliggöra information på sin hemsida om hur Bolaget beskriver hur negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas i investeringsbeslutsprocessen. Det åligger hållbarhetsansvarig att tillse att information enligt ovan offentliggörs och vid behov uppdateras. Hållbarhetsansvarig är fondbolagets VD.

 

Uppdatering och ändring av denna policy

Denna policy ska ses över regelbundet minst en gång per år eller oftare vid behov. Ändringar i policyn ska godkännas och antas av Bolagets styrelse.

 

 

/Antagen av styrelsen 2023-06-18