Centaur Global Quality

Fonden investerar i börsnoterade globala kvalitetsbolag och använder en analysmodell anpassad för investeringar i det vi definierar som kvalitetsbolag. 


Därefter letar fonden efter bra ingångspunkter för köp – eller försäljningar av dessa.

Fonden undviker att investera i bolag med enbart cyklisk tillväxt eller enbart låg värdering.


Kvalitetsbolag definieras som bolag med:

  • Hög avkastning på sysselsatt kapital
  • Stabil tillväxt och goda tillväxtmöjligheter
  • Väl etablerad position i verksamhet med höga inträdeskrav