Riskinformation

Lundmark & Co Fondförvaltning AB, nedan Lundmark fonder, har för informationen på dessa sidor inte tagit hänsyn varken till målsättning, finansiella resurser eller andra relevanta faktorer rörande specifika investerare och inte heller anpassat innehållet i materialet till sådana förhållanden och önskemål.

 

Materialet på dess sidor utgör inte till någon del finansiell rådgivning. Investerare som vill ha individanpassad rådgivning bör ta kontakt med en finansiell rådgivare.

 

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risk, bl.a. risk för negativa eller oväntade förändringar i marknadsfaktorer eller i finansiella och politiska faktorer samt, vid internationella investeringar, risk för förändringar i valutakurser. På grund av risker kan värdet på värdepapper alltid både stiga och sjunka i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

Lundmark fonder har tagit fram informationen med iakttagande vederbörlig omsorg och aktsamhet och baserat alla uppgifter och uppfattningar, som uttrycks i materialet, på sådana källor som bedömts vara tillförlitliga. Även om skäliga åtgärder således vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande så kan Lundmark fonder inte garantera riktigheten och fullständigheten i informationen eller att det inte förekommer felskrivningar eller utelämnanden. Lundmark fonder har inget ansvar för informationen utöver vad som följer av den lagstiftning som reglerar bolagets verksamhet.

 

Lundmark fonder är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, innehavare av alla rättigheter till det material som visas på sidorna. Det är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, förbjudet att utnyttja Lundmark fonders rättigheter utan föregående skriftliga medgivande från Lundmark fonder. Vidare är det förbjudet att publicera uppgifter från eller uppgifter som insamlats av Lundmark fonder utan Lundmark fonders föregående medgivande.

 

Lundmark & Co Fondförvaltning AB