Centaur Commodity Fund

Om fonden


Fonden är en aktivt förvaltad UCITS-fond med syftet att överträffa den totala avkastningen på den underliggande råvarumarknaden, enligt definitionen av Bloomberg Commodity Ex Energy Total Return Index. Fonden investerar främst på råvaruterminsmarknaden via kontantavräknade derivatinstrument.


Tillgångarna i fonden består av räntebärande instrument med en genomsnittlig återstående löptid på mindre än två år och av hög kreditkvalitet, främst denominerade i amerikanska dollar och ibland även i euro.


Fonden har därför en valutaexponering mot dessa växelkurser.Fonden investerar inte i råvarufutures på fossila bränslen.

Fonden klassificeras enligt artikel 8 i  SFDR (EU-förordning 2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finansiella tjänster.


Akademisk forskning har visat attraktiva portföljegenskaper genom att inkludera  råvaror i långsiktiga tillgångsallokeringar för portföljer som redan innehåller allokeringar till aktier, obligationer och fastigheter. Fonden kan också användas för kortsiktig och medellångsiktig taktisk tillgångsallokering.Presentation


Läs mer om våra tankar kring råvaror och hur vi tillämpar dessa i förvaltningen genom att klicka på länken nedan:


Centaur Commodity Fund - Introduktion.pdfMånadsrapporter


Månadskommentar Maj 2024


Månadskommentar Juni 2024


Anmäl dig till fondens månadsbrev!

* indicates required

Intuit Mailchimp