Legal information

Bästa möjliga resultat


I Fondbolagets uppdrag ingår att utföra porftöljtransaktioner för värdepappersfonderna. Dessa affärer innefattar aktier, derivat, andra överlåtbara värdepapper, fonder samt övriga tillgångsslag som finns angivet i Fondbolagets uppdrag. När Fondbolaget utför en portföljtransaktion ska bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för respektive värdepappersfond med avseende på nedan angivna parametrar.

 1. Pris
 2. kostnad
 3. snabbhet
 4. sannolikhet för utförande och avveckling
 5. transaktionens storlek
 6. transaktionens art
 7. andra för utförandet väsentliga förhållanden.


För att fastställa den relativa betydelsen av dessa faktorer ska bolaget beakta följande:

 1. mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden,
 2. transaktionens beskaffenhet,
 3. utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen, och
 4. utmärkande egenskaper för de handelsplatser där portföljtransaktionen kan utföras.


Den relativa betydelsen av de olika parametrarna kan därför vara olika från gång till annan.

Värdepappersaffärer innefattar aktier, derivat samt övriga tillgångsslag som finns angivet i bolagets uppdrag. Fondbolaget har antagit en instruktion som ger riktlinjer för hanteringen när bolaget genomför en portföljtransaktion. Bolaget strävar efter att uppnå bästa möjliga resultat när en portföljtransaktion genomförs och att undvika att intressekonflikter uppstår i hanteringen. Detta innefattar bland annat val av motpart, säkerställande att affären sker på kostnadseffektivt sätt och att hanteringen i övrigt kan anses tillfredsställande.

Portföljtransaktionspolicy


Värdepappersaffärer genomförs med olika motparter. Motparter godkänns genom motpartspolicyn som anges nedan. Exekvering av värdepappersaffärerna sker av bolagets förvaltare. Dessa förvaltare ska agera i enlighet med denna instruktion vad gäller exekvering av värdepappersaffärer. Vi genomförande av en värdepappersaffärer ska följande kriterier övervägas:

– Kostnad i relation till det mervärde som motparten i övrigt ger till Bolaget. Generellt ska exekveringen ske till lägsta möjliga kostnad.

– Analys av skillnad mellan köp- och säljpriset av värdepapper

– Analys av storleken på transaktionen i förhållande till nuvarande köp och sälj sida

Motpartspolicy

Kraven innebär bland annat att motparten ska:

1. Vara välkänd och etablerad för varje kategori finansiella instrument som motparten förmedlar

2. Vara välkänd och etablerad på den regionala marknad där Fondbolaget avser placera fondmedel

3. Uppvisa finansiell stabilitet

4. Uppvisa marknadsmässiga villkor vad gäller courtage för handel

5. Kunna bidraga med ett mervärde till respektive fonds avkastning

6. Kunna bidraga med ett mervärde till förvaltarens kunskaper

Fondbolaget skall sträva efter att undvika intressekonflikter mellan olika uppdrag i samband med Fondbolagets värdepappersaffärer. Dessa instruktioner inkluderar bland annat:

– Att inte använda så kallad ”soft commissions”

– Hur hantera kunder med liknande förvaltningsinriktning

– Blockorderinstruktion (redovisas även nedan)


Fondbolaget ska vidare utvärderaaffärsrelationerna löpande för att säkerställa att de fortsatt uppfyller kraven. Godkända motparter ska rapporteras till styrelsen minst en gång per år. Motpartslista vad gäller finansiella instrument och parter som bolaget använder finns som bilaga till verksamhetsplanen. Den allra senaste versionen finns alltid hos bolaget.

Blockorderinstruktion


Förvaltaren ska alltid ange vilken portfölj som gör affär vid orderläggning till motpart. Om flera portföljer ska köpa eller sälja samma värdepapper ska allokeringen mellan portföljerna anges vid orderläggningen. Sedan producerar motparten notor på de affärer som görs vilket sedan kontrolleras enligt fondbolagets fastslagna rutiner. Denna rutin gör det inte möjligt att allokera ut aktier på olika portföljer efter en affär har utförts.

Detta fungerar dock inte i DMA där fördelning görs från en fond till en annan i efterhand.

Hur många vp som ska köpas till vilken fond ska dokumenteras och det måste gå att visa att ingen fond missgynnas på den andres bekostnad.


Volymen fördelas enligt ursprungliga relationen vid orderläggningen på snittpriserna för respektive transaktion. Om Fond A skall köpa 2000 aktier och Fond B skall köpa 1000 läggs order om att köpa 3000 aktier. Blir det totala antalet köpta aktier 1500 fördelas dessa proportionerligt där Fond A får 1000 aktier och Fond B 500 aktier. Samma pris skall gälla på båda posterna.

Övrigt


Fondbolaget ska göra en bedömning och jämförelse av courtaget inför varje värdepappersaffär. Värdepappersbolaget kan acceptera olika courtage för olika motparter, givet att motparter bidrar med olika mervärde till förvaltningen. Sk ”Direct Market Access” system (DMA) innebär ofta ett mycket lågt courtage men ingen service i övrigt. En individuell mäklare kan bidra med analyser och annan service som motiverar ett högre courtage. En motpart som underlättar likviditeten i mindre likvida värdepapper motiverar oftast ett högre courtage. En mäklare kan även lagra delar av en affär om inte hela ordern utförs dag 1. Bolaget slipper då flera notor och får bara en nota. Detta förfarande är inte möjligt i DMA.

Fondbolaget ska göra en årlig översyn av dessa riktlinjer. En översyn ska också göras i det fall nya uppdrag tillkommer.Ersättningspolicy


I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

Anställda i ledande strategiska befattningar: Anställda, som utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i företaget, t.ex. anställda ansvariga för portföljförvaltning, administration eller marknadsföring.

Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som ett företag på individuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta omfattar inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i förvaltarens pensionssystem.


Ersättning: Alla ersättningar och förmåner från företaget (inklusive särskild vinstandel). Med ersättningar och förmåner från företaget avses t.ex. kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar i en värdepappersfond eller en alternativ värdepappersfond, eller ett instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar i en alternativ värdepappersfond, pensionsavsättningar, avgångsvederlag eller bilförmåner.

Kontrollfunktion: Ett företags funktion eller funktioner för riskkontroll, värdering, regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.


Risktagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över ett fondbolags eller en värdepappersfonds riskprofil; här avses normalt anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för fondbolagets eller för värdepappersfondens räkning, eller på annat sätt påverka förvaltaren eller den förvaltade fondens risk.

Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen och anställda i följande personalkategorier som företaget har identifierat som särskilt reglerad personal:

a) anställda i ledande strategiska befattningar,

b) anställda med ansvar för kontrollfunktioner,

c) risktagare, och

d) anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen.

Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra fondbolagets eller en värdepappersfonds riskprofil.

Verkställande ledning: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt andra personer i företagets ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.


INLEDNING

Centaur Fondförvaltning AB (”Bolaget”) är ett bolag som har tillstånd till fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder.

Av 8 a kap. i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) framgår att Bolaget ska ha en ersättningspolicy.


Enligt föreskrifterna ska Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande.

Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet.

Ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska även överensstämma med affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen för fondbolaget och de förvaltade värdepappersfonderna eller investerarna i värdepappersfonderna, samt innehålla en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter.


Bolaget ska vidare analysera vilka risker som är förenade med företagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Bolaget ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos företaget.

Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Mot denna bakgrund har Bolaget antagit denna ersättningspolicy.


POLICYNS MÅLGRUPP

Ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda i Bolaget.


GRUNDLÄGGANDE ANALYS AVSEENDE VILKA RISKER SOM ÄR FÖRENADE MED BOLAGETS ERSÄTTNINGSPOLICY OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM

Grundläggande analys av risker med ersättningssystemet

Av regelverket framgår att Bolaget ska analysera vilka risker som är förenade med Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Bolaget ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos förvaltaren.

Inom ramen för analysarbetet ska Bolaget dokumentera och särskilt motivera om anställda i ledande strategiska befattningar, anställda med ansvar för kontrollfunktioner, risktagare, och anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i någon av de personalkategorier som anges i föreskrifterna inte väsentligen anses kunna påverka Bolagets eller de förvaltade fondernas riskprofil och därför inte ska anses tillhöra Bolagets särskilt reglerade personal.


Bolaget har en anställd som tillhör kategorin särskilt reglerad personal enligt följande:

– Jörgen Vrenning, verkställande direktör, dvs. anställd i ledande strategisk befattning.

Det åligger Bolagets verkställande direktör att varje år genomföra ovan angiven analys och kategorisering av personal och presentera ett skriftligt underlag till styrelsen, som fattar beslut om vilken personal som ska utgöra särskilt reglerad personal hos Bolaget. I det fall personal nyanställs under året ska den verkställande direktören tillse att en prövning görs om den nyanställde ska ingå i kretsen av särskild reglerad personal och i tveksamma fall underställa styrelsen frågan för beslut.

Den största risken med ett ersättningssystem är att det på grund av en asymmetri, med en begränsad nedsida för den anställde, skapar oönskade incitament och bidrar till ett oönskat risktagande.


Åtgärder för att undvika intressekonflikter

Ett system som ger en stor ersättning till en enskild anställd som bidragit till goda resultat i det korta perspektivet, men vars beslut på längre sikt kan leda till förluster för företaget, kan snedvrida de anställdas perspektiv och kan få dem att bortse från bolagets bästa i det långa loppet.

En felaktig utformning av ersättningssystem och betalningar av rörliga ersättningar kan dessutom påverka bolagets likviditet negativt.


Mot denna bakgrund är det av största vikt att ett företag försäkrar sig om att dess ersättningspolicy och ersättningssystem är förenliga med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ett led i detta arbete är att identifiera och redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter.

Samtliga intressekonflikter som Bolaget identifierat i anslutning till ersättningssystemet har relevans endast när fråga uppkommer om rörlig ersättning. Bolaget har därför beslutat att ingen person i Bolaget, varken anställda eller i ledningen, ska vara berättigad till rörlig ersättning, utan endast fast ersättning. Samma förhållanden ska gälla Bolagets outsourcade kontrollfunktioner.


STYRNING OCH KONTROLL

Styrelsen ska besluta om ersättning till särskilt reglerad personal.

Den verkställande direktören ska besluta om ersättning till personal som inte ingår i kretsen av särskilt reglerad personal.

Bolagsstämman ska besluta om ersättningen till styrelsen.


Mot bakgrund av Bolagets storlek, storleken på de av Bolaget förvaltade fonderna, Bolagets interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet gör Bolaget bedömningen att Bolaget inte har behov att bilda en särskild ersättningskommitté. Det ska istället åligga en särskilt utsedd styrelseledamot att bereda sådana styrelsebeslut om ersättning och åtgärder som angetts ovan. I denna bedömnings- och utvärderingsprocess ska funktionen för regelefterlevnad delta. Styrelseledamoten ska dessutom, i vart fall årligen, i samråd med funktionen för regelefterlevnad, utföra en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.


Bolagets funktion för regelefterlevnad ska minst årligen granska om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn. Funktionen ska senast i samband med att årsredovisningen fastställts rapportera resultat av granskningen till styrelsen.


ERSÄTTNINGENS STRUKTUR

Balans mellan fast och rörlig ersättning

Ingen person i Bolaget, varken anställda eller i ledningen, ska vara berättigad till rörlig ersättning, utan endast fast ersättning.


IMPLEMENTERING AV HÅLLBARHETSKRITERIER

Bolagets ersättningspolicy är väl utformad för att beakta och minimera hållbarhetsrisker i verksamheten. Bolaget anställer enbart personal som arbetar för att uppfylla bolagets långsiktiga mål i enlighet med bolagets affärsidé. I arbetet ingår ett ansvar att identifiera risker i verksamheten som kan ha en negativ påverkan på bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Till dessa hör bland annat risker som härrör till investeringsbeslut och intressekonflikter. Bolagets ersättningspolicy är också särskilt utformad för att minimera oönskat risktagande. De anställda i bolaget är endast berättigade till en på förhand bestämd fast ersättning och ingen rörlig ersättning betalas till anställda, VD eller externa uppdragstagare.


OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION OM ERSÄTTNINGSPOLICYN M.M.

Bolaget ska i årsberättelsen offentliggöra följande information om ersättningspolicyn och företagets ersättningar:

1. antalet anställda som fått fast eller rörlig ersättning utbetald under räkenskapsåret,

2. det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal fått utbetalt under räkenskapsåret fördelat på de olika kategorierna av Särskilt reglerad personal, och

3. hur ersättning och förmåner till anställda har beräknats. Uppgifterna ska offentliggöras på ett sätt som inte riskerar att avslöja enskilda personers ekonomiska eller andra förhållanden.Godkända motparter


Gäller fr o m 2022-11-01

 • ABG Sundal Collier
 • ABN Amro
 • Arctic
 • Baader Helvea 
 • Bank of America Merrill Lynch
 • Berenberg
 • BPI
 • Cantor Fitzgerald
 • Carnegie
 • Citigroup
 • Close Brothers Seydler
 • Commerzbank
 • Deutsche Bank
 • DNB
 • Equita
 • Exane/BNP Paribas
 • Gilberg Dupont
 • Goldman Sachs
 • JB Capital Markets (BCP)
 • JP Morgan
 • Jyske Bank
 • KBC
 • Keefe, Bryette & Woods (KBW)
 • Kepler Cheuvreux Amundi
 • Liberum
 • Natixis
 • Pareto
 • SEB (Enskilda & DMA)
 • Shore Capital
 • Societe Generale/SG Securities
 • SpareBank1
 • UBS
 • VontobelHållbarhetsinformation


HÅLLBARHET FÖR OSS
Klimat och miljö har tydliga kopplingar till i stort sett alla FN:s globala hållbarhetsmål. En positiv utveckling avseende klimat och miljö är en förutsättning för möjligheterna att nå övriga mål till exempel fattigdomsbekämpning och hälsa och välbefinnande för alla.

 

Centaur Fondförvaltning AB är långsiktiga investerare. Hållbarhetsfaktorer har med åren blivit en allt större affärsrisk för bolag som en följd av fler omvärldsutmaningar och kunders ökade medvetenhet inom området. Vi eftersträvar att investera i bolag med hållbara affärsmodeller som är rätt positionerade för framtiden. Hållbarhetsfaktorer bedöms inte på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen även om vi är övertygade om att de påverkar bolagens framtida utvecklingsmöjligheter.

 

Vi anser att bolag som har hållbara affärsmodeller skall

 • vara långsiktiga och har god affärsetik
 • ta ansvar för den påverkan verksamheten har på omvärlden
 • ha identifierat samtliga risker, även hållbarhetsrisker, och har processer för att hantera och helst minimera dem

 

Exempel på hållbarhetsrisker är

 • bristande affärsetik
 • bristande miljöarbete
 • bristande leverantörskontroll


HÅLLBARHET I INVESTERINGSPROCESSEN
Centaur Fondförvaltning AB investerar inte i företag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till produkten eller tjänster som: Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen (olja, gas, kol), uran, genetiskt modifierade organismer (GMO) samt inte heller kärnkraft eller cannabis.

 

HÅLLBARHET I ÄGARARBETET
Vi för en dialog med bolagens ledande befattningshavare kring deras hållbarhetsarbete, både proaktivt och reaktivt.


HÅLLBARHETSFONDER
Centaur Climate Fund - har en investeringsinriktning som är direkt hänförlig till hållbarhetsaspekten såsom miljöteknik inom till exempel luft- och vattenrening samt förnyelsebar energi. Utöver detta skall fonden Centaur Climate Fund inte investera i bolag involverade i fossilt bränsle även om viss del av verksamheten består av förnyelsebar energi. Det är således naturligt att fonden har en hållbarhetsprofil i sin förvaltning. Fonden gör inför varje investeringsbeslut en analys som därefter är en pågående process under hela ägandeperioden. Fonden använder hållbarhetskriterier i förvaltningen genom negativ selektering (fonden väljer bort) av innehav som uppfyller kriterierna. Samtliga innehav avses årligen kontrolleras för eventuella brott och eventuell involvering i kontroversiella vapen eller fossilt bränsle. Själva investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer såsom bolagets affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker undersöks.

Läs mer om fondens hållbarhetspolicy i informationsbroschyren.


Centaur Sweden Quality - använder hållbarhetskriterier i förvaltningen genom negativ selektering. Den praktiska tillämpningen sker genom att bolag som uppfyller uppställda kriterier exkluderas från det urval som den kvantitativa modell som förvaltningen av fonden använder sig baseras på.

Läs mer om fondens hållbarhetspolicy i informationsbroschyren.

 


RESURSER

Egen analys.

 

ÅTAGANDEN

Vi följer i möjligaste mån UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar.

 

KONTROLLER

Förvaltaren har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolaget inhämtas bland annat från analystjänster, media och dialog med bolaget.

 

RAPPORTER

Fondernas samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår på bolagets hemsida.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet görs i fondernas årsrapporter.Information om incitament


Enligt Finansinspektionens regler, får Fondbolaget i samband med fondförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.


Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten/tjänsten samt inte hindra Fondbolaget från att agera i fondandelsägarnas intresse.


Nedan lämnas information om de incitament Fondbolaget betalar eller tar emot. Närmare information kan lämnas till andelsägare på begäran.


ERSÄTTNING INOM RAMEN FÖR FONDVERKSAMHETEN

Fondbolaget uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

Härutöver betalar respektive fond eventuell skatt, depåavgift, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande till tredje part.


ERSÄTTNING TILL DISTRIBUTÖRER

Fondbolaget har ingått avtal med distributörer (banker, fondbolag, försäkrings-förmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar.


ERSÄTTNING FRÅN TREDJE PART

Fondbolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commission).Integritetspolicy


Fondbolaget är personuppgiftsansvarigt. Vi registrerar personuppgifter för fondandelsägare för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse att föra andelsägarregister och dokumentera avtal. De uppgifter vi registrerar inhämtas direkt från dig eller via offentliga register, t ex SPAR.


Vi anlitar ett fåtal tjänsteleverantörer som också kan hantera dina personuppgifter, dessa företag utgör då personuppgiftsbiträden. Dessa utför administrativa tjänster och sköter IT-system. Deras hantering av personuppgifter regleras genom avtal med fondbolaget. I övrigt delar vi personuppgifter enbart om vi är skyldiga enligt myndighetsbeslut.

Lagen kräver att vi sparar personuppgifter under fem år efter att du upphört vara kund. (Lagen om värdepappersfonder och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).


Du har rätt att begära tillgång till och radering av personuppgifter eller begränsning av behandling eller att invända mot behandlingen.


Datainspektionen fungerar som tillsynsmyndighet gällande frågor om hantering av personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att fondbolagets behandling av personuppgifter strider mot regelverket. Kontaktuppgifter till Datainspektionen: Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, www.datainspektionen.se

Varför vi frågar så mycket


De åtgärder mot penningtvätt som vi måste vidta bygger på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2009 genom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i särskilda föreskrifter från Finansinspektionen.


Reglerna innebär bland annat att fondbolag ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Reglerna preciserar även vilka åtgärder fondbolag måste vidta för att kontrollera identiteten hos nya eller befintliga kunder, d.v.s. skyldigheten att uppnå kundkännedom. Nya kunder måste därför fylla i och underteckna en anmälningsblankett samt skicka in en vidimerad kopia av ID-handling (respektive vidimerad kopia av registreringsbevis för juridisk person) innan fondandelar får köpas.


Penningtvättslagen gäller även retroaktivt, vilket innebär att kunder som varit andelsägare hos fondbolaget redan innan lagen trädde ikraft ska identifieras. Lannebo begär successivt in ID-handlingar från samtliga kunder.


Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är svenska personer i politiskt utsatt ställning.Vid klagomål


REKLAMATION
Med reklamation avses t ex. att du som kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur en fondaffär handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring oss på telefon 08 -21 44 36 så kan vi förhoppningsvis reda ut det genast.


KLAGOMÅL
Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten/produkten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål skall alltid ske skriftligen. Det skickas till, Centaur Fondförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm. Alternativt mejlas till info@centaurfonder.se

Klagomål kan givetvis lämnas till fondbolaget utan kostnad.


HANDLÄGGNINGSTIDER
En reklamation bör kunna åtgärdas omedelbart. Om detta inte är möjligt gäller samma tider och rutiner som för klagomål. Ett klagomål bör åtgärdas inom fem arbetsdagar, om ärendet kräver längre utredning/handläggning underrättar vi dig inom fem arbetsdagar och lämnar besked om när åtgärd/svar kan erhållas.


Om du som kund inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål vänder du dig först och främst till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning, tel 0200-225800 alternativt www.konsumenternas.se eller till Kommunens konsumentvägledare för vägledning. Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att begära att få ditt ärende prövat.


Andelsägare kan kostnadsfritt få del av fondbolagets interna regler för reklamation och klagomålshantering. Kontakta i så fall oss på telefonnumret ovan eller via e-posten.Ägarpolicy


Syftet med fondbolagets ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor för att därmed ge ökad avkastning till andelsägarna och bidra till en lång­siktigt god utveckling av riskkapitalmarknaden.

Enligt fondlagstiftningen ska fondbolag företräda andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Detta gäller således också i ägarfrågor. Ett fondbolag får dock inte förvärva aktier som skulle ge fondbolaget ett väsentligt inflytande över ledningen i ett företag.


Centaur Fonder utövar ägarrollen i de bolag fonden valt att placera i på andelsägarnas uppdrag och för fondernas räkning. Ägarrollen utövas i syfte att maximera aktiens värde på lång sikt. Hänsyn kommer dock att tas till förutsättningarna till inflytande beroende på fondförmögenheternas storlek samt underliggande aktieinnehavs storlek i respektive börsnoterat aktiebolag.


Att ägarinflytande utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse innebär att andra intressen från fondbolaget eller närstående bolag alltid måste vika vid eventu­ella intressekonflikter.

Fondbolagets grundläggande syn är att en styrelse skall jobba fullt ut för aktieägare och ta beslut som ligger i aktieägarnas långsiktiga intresse.


BOLAGSSTÄMMA OCH UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT

Centaur Fonder har som målsättning att delta i bolagsstämmor där fonderna har aktieinnehav och att där utöva vår rösträtt. Undantag från denna princip kan göras om innehavets storlek är mycket ringa i förhållande till övriga aktieägare. Men om frågorna så motiverar spelar storleken på innehavet ingen roll. För deltagande på utländska bolagsstämmor avgör även praktiska hänsyn och fondbolagets ekonomi om deltagande ska ske eller ej.

I de fall vi inte kan närvara på bolagsstämma och vårt innehav är av betydelse avser vi att lämna fullmakt att rösta till part som delar vår uppfattning.

I de fall då både vårt innehav samt frågorna är av ingen betydelse avser vi att inte närvara eller ge vd/styrelse fullmakt att rösta för vår räkning.


VALBEREDNING

Fondbolaget verkar för att principer för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt. Vi är beredda att själv delta i valberedningsarbete förutsatt att utformningen av valberedningen sker på sådant sätt att vår handlingsfrihet är oinskränkt.
Valberedningen bör dock utgöras av de största ägarna i bolaget. Helst ska endast en styrelseledamot ingå i valberedningen.


STYRELSE

Centaur Fonder utövar ägarrollen utan krav på styrelserepresentation. En sådan styrelserepresentation skulle försvåra en effektiv förvaltning.


Fondbolaget verkar för att styrelsen i de bolag fonden investerar i ska vara väl sammansatt med avseende på erfarenhet och kompetens och i övrigt helst uppfylla de högre krav som svensk kod för bolagsstyrning anger. En styrelseledamot ska inte ha andra uppdrag i sådan omfattning att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid och omsorg och aktivt bidra till ett effektivt styrelsearbete. Centaur Fonder verkar för en bred rekryteringsbas till bolagsstyrelserna och att det skall finnas oberoende ledamöter i varje styrelse. 


AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM

Centaur Fonder anser att det kan vara positivt med väl avvägda aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda. Incitamentsprogram ska utformas så att de främjar ett långsiktigt ägande av aktier. Tilldelningen ska normalt baseras på en tydligt definierad motprestation, helst i form av en egen investering eller annars i form av måluppfyllelse. Fondbolaget anser att de som deltar i incitamentsprogram ska ta någon form av ekonomisk risk, vilket betyder att helt subventionerade program eller gratis tilldelning av teckningsoptioner, aktier eller liknande instrument i normalfallet inte bör tillämpas. Styrelsen ska i god tid förankra förslag till incitamentsprogram hos de större ägarna inför ett eventuellt beslut på bolagsstämman. Vi vill verka för att eventuella optionsprogram tas upp som en kostnad i resultaträkningen.


ÖVRIGT

Centaur Fonder verkar för att de företag vi investerar i agerar i enlighet med relevanta koder och etiska riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Vi anser och vill verka för att principen en aktie – en röst skall råda.

Fondbolaget kan utöva rösträtten för fonden men kan också som ett ut­tryck för ägarut­övandet välja att sälja aktier i ett företag. Vi ser detta som en stark signal om att en föränd­ring bör bedömmas som nödvändig.

Alla våra ställningstagande i enskilda ägarfrågor och motiven för dessa kommer att redovisas öppet på vår hemsida.