Centaur Climate Fund

Fullständigt namn: Centaur Climate Fund


Ansvarig förvaltare: Erik Norström


Placeringsinriktning

Fonden är en hållbar aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt i små och medelstora miljöbolag, främst i Europa och Nordamerika men även Asien. Fonden är en miljöfond där investeringar görs i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till effektivare användning av världens resurser vilket ger en positiv miljöeffekt. Utgångspunkten för fondens inriktning är att klimatinvesteringarna kommer att växa flera gånger snabbare än BNP. Miljöbolagen har egenskaper som kan minska hållbarhetsriskerna. Med aktiv förvaltning menas en koncentrerad portfölj med stora avvikelser mot index. Investeringsfilosofin bygger på att identifiera tillväxt-teman inom miljöbranschen för att sedan investera i de mest attraktiva aktierna i respektive delbransch. Identifieras inga undervärderade aktier avstår fonden från att placera i delbranschen.


Målgrupp                                   

Fonden riktar sig till investerare som vill ha global exponering mot bolag med verksamhet som förbättrar miljön.


Investeringshorisont

Fonden gör investeringar i bolag på flera års sikt och en placering i fonden bör göras med 3-5 års tidshorisont.


Målsättning

Målet är att fonden skall ge bättre avkastning än ett globalt jämförelseindex, med en avkastning, bland de bättre (översta kvartilen) i jämförelse med övriga fonder i samma kategori.


Investeringsprocess

Fonden använder trend/temabaserade utgångspunkter för att hitta de bästa aktieinvesteringarna inom respektive trend/tema.


Stil

Fonden exkluderar börsbolag som inte uppfyller FN:s rekommendationer. Fonden har en värdebaserad utgångspunkt men beroende på marknadssynen kan även tillväxtbolag vara dominerande.


Jämförelseindex

MSCI World Net Return (inklusive utdelningar) i SEK beräknat vid samma tidpunkt som beräkning av NAV-kursen.


Avgifter

Fast förvaltningsavgift: 1,40 %. Distributörer och återförsäljare av fonden behåller delar av avgiften och fondbolaget behåller resterande del.


Rörlig förvaltningsavgift: 20 % av överavkastningen jämfört med jämförelseindex. Fonden har ingen köpavgift. Fonden kan ge rabatt på förvaltningsavgiften till distributörer, återförsäljare, institutioner, ideella föreningar och stiftelser m fl. Vänligen kontakta fondbolaget för mer information.

 

Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.


Kurssättning och handel

Fondens NAV-kurs beräknas varje svensk bankdag. Kursen publiceras i SvD och på Morningstar samt på flera hemsidor med fondinformation. Köp eller försäljning av fondandelar skall lämnas senast 15:30 vardagar och senast 12:00 dag före helgdag.