Vid klagomål

Reklamation
Med reklamation avses t ex. att du som kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur en fondaffär handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring oss på telefon 08-21 44 35 alt 08 -21 44 36 så kan vi förhoppningsvis reda ut det genast.

Klagomål
Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten/produkten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål skall alltid ske skriftligen. Det skickas till, Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Danderydsgatan 18, 114 26 STtockholm. Alternativt mejlas till info@lundmarkfonder.se

Klagomål kan givetvis lämnas till fondbolaget utan kostnad.

Handläggningstider
En reklamation bör kunna åtgärdas omedelbart. Om detta inte är möjligt gäller samma tider och rutiner som för klagomål. Ett klagomål bör åtgärdas inom fem arbetsdagar, om ärendet kräver längre utredning/handläggning underrättar vi dig inom fem arbetsdagar och lämnar besked om när åtgärd/svar kan erhållas.

Om du som kund inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål vänder du dig först och främst till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning, tel 0200-225800 alternativt www.konsumenternas.se eller till Kommunens konsumentvägledare för vägledning. Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att begära att få ditt ärende prövat.

Andelsägare kan kostnadsfritt få del av fondbolagets interna regler för reklamation och klagomålshantering. Kontakta i så fall oss på telefonnumret ovan eller via e-posten.