Hållbarhetspolicy


Lundmark Climate Impact Fund placerar i miljöbranschen och främjar därför miljörelaterade egenskaper.

 

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst investerar i små och medelstora miljöbolag i Europa, Nordamerika och Japan. Utgångspunkten för fondens inriktning är att klimatinvesteringarna kommer att växa flera gånger snabbare än BNP. Miljöbolagen har egenskaper som kan minska hållbarhetsriskerna. Fonden har inget specifikt hållbarhetsrelaterat mål.

 

Referensvärden

 

Inget index har valts som referensvärde.

 

Fonden väljer in

 

Bolag i miljöbranschen. Med miljöbranschen menas företag verksamma inom biobränsle, utsläppskontroll, luft- och vattenrening, förnyelsebar energi, avancerade miljövänliga material, energi och resurseffektiva tekniker, hållbara-/miljövänliga produkter, miljökonsulter, återvinning, avfallshantering, ekologisk trafik, jordbruk (ekologisk odling), vattendistribution, infrastruktur, energilagring. Andra bolag som bidrar till en bättre miljö kan också väljas in t ex internetbanker utan bankkontor.

 

Fonden väljer bort

 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

 

Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen (olja, gas, kol), uran, genetiskt modifierade organismer (GMO) samt kärnkraft.

 

Vi har inte identifierat något bolag inom dessa kategorier som kan påstås bidra till ett bättre klimat och en bättre miljö eller bidra till ett hållbart samhälle. Vad gäller kärnkraft kan en energikälla vars avfall på ett osäkert sätt måste förvaras under 100 000 år inte anses som miljövänlig.

 

 

Fondbolaget ansvarar för informationen i hållbarhetsprofilen. För mer information om fondens hållbarhetsarbete se informationsbroschyren.