Integritetspolicy

Fondbolaget är personuppgiftsansvarigt. Vi registrerar personuppgifter för fondandelsägare för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse att föra andelsägarregister och dokumentera avtal. De uppgifter vi registrerar inhämtas direkt från dig eller via offentliga register, t ex SPAR.

Vi anlitar ett fåtal tjänsteleverantörer som också kan hantera dina personuppgifter, dessa företag utgör då personuppgiftsbiträden. Dessa utför administrativa tjänster och sköter IT-system. Deras hantering av personuppgifter regleras genom avtal med fondbolaget. I övrigt delar vi personuppgifter enbart om vi är skyldiga enligt myndighetsbeslut.

Lagen kräver att vi sparar personuppgifter under fem år efter att du upphört vara kund. (Lagen om värdepappersfonder och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).

Du har rätt att begära tillgång till och radering av personuppgifter eller begränsning av behandling eller att invända mot behandlingen.

Datainspektionen fungerar som tillsynsmyndighet gällande frågor om hantering av personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att fondbolagets behandling av personuppgifter strider mot regelverket. Kontaktuppgifter till Datainspektionen: Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, www.datainspektionen.se