Information om incitament

Enligt Finansinspektionens regler, får Fondbolaget i samband med fondförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten/tjänsten samt inte hindra Fondbolaget från att agera i fondandelsägarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Fondbolaget betalar eller tar emot. Närmare information kan lämnas till andelsägare på begäran.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

Härutöver betalar respektive fond eventuell skatt, depåavgift, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande till tredje part.

Ersättning till distributörer

Fondbolaget har ingått avtal med distributörer (banker, fondbolag, försäkrings-förmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar.

Ersättning från tredje part

Fondbolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commission).