Highlight Sverige


Effektiv, rättvis och hållbar utan fast avgift

EFFEKTIV FÖRVALTNING

RÄTTVIS AVGIFT

HÅLLBART SPARANDE

Förvaltningen i Highlight Sverige är aktivt förvaltad och baserad på en algoritmisk fondmodell för innehavsselektering. Genom att låta en smart modell arbeta för att skapa avkastning till andelsägarna kan goda resultat uppnås i alla marknadsklimat. Fonden sysslar inte med kortsiktig handel på börsen och påverkas inte av subjektiva värderingar eller den rådande marknadspsykologin Förvaltningsmodellen visar vid back-testing en tydlig överavkastning och lägre risk än jämförelseindex (SIXPRX) under perioden 2002-2020.

Som andelsägare i Highlight Sverige betalar du inget fast förvaltningsarvode. Rörligt arvode tas ut endast när fonden överträffat avkastningen på den svenska börsen.

Vi strävar genom att dela eventuell överavkastning lika mellan fondbolaget och andelsägare, efter att skapa ett förtroende. Detta i en bransch som under mycket lång tid, och till viss del fortfarande, präglats av dolda och icke motiverade avgifter. Utöver den prestationsbaserade avgiften tillkommer ingen kostnad för andelsägaren. Det vill säga att någon fast avgift aldrig tas ut.

Highlight har hållbarhetskriterier som innebär att vi exkluderar bolag enligt FN konventionen.

I relationen mellan förvaltare och investerare finns många intressenter. Banker, distributörer, säljare och plattformar är bara några av alla som ingår i värdekedjan. Många av dessa har tagit betalt för sina tjänster på ett sätt som är svårt att genomlysa och dessutom kontraproduktivt för målet att skapa god avkastning. Highlight väljer istället att enbart arbeta med utvalda motparter och leverantörer som delar vårt synsätt på en modern fondmarknad. Det innebär att vi sätter press på alla led att vara lika kostnadseffektiva och kundmedvetna som vi själva försöker vara. Tillsammans skapar vi en effektiv, transparent och inte sällan teknikintensiv miljö som gynnar våra andelsägare. Vi kallar det för ett äkta hållbart finansiellt sparande.

Fullständigt namn: Highlight Sverige


Ansvarig förvaltare: Erik Norström


Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med hållbarhetskriterier som placerar i svenska börsnoterade aktier (Nasdaq OMX Stockholm) med utgångspunkt från egna allokeringsmodeller. Fonden använder unika prissättningsmodeller applicerade på samtliga noterade bolag. Genom regelbunden optimering strävas efter att nå högre avkastning och lägre risk än börsindex. Fonden arbetar långsiktigt och hållbart genom att exkludera bolag som inte är förenliga med hållbarhet enligt FN-definitionerna. Det är en vanlig s.k. UCITS-fond och placerar enbart i aktier noterade på Stockholmsbörsen.


Målgrupp                                   

Fonden riktar sig till investerare som vill ha en aktiv förvaltning, utan fast avgift, med en exponering mot hållbara börsbolag noterade i Sverige.


Investeringshorisont

Fonden gör investeringar i bolag på flera års sikt och en placering i fonden bör göras med 3-5 års tidshorisont.


Målsättning

Fonden siktar på att ge högre avkastning och lägre risk än svenskt börsindex inklusive utdelningar.


Investeringsprocess

Fondbolaget har, i egen regi och i samarbete med leverantörer, under de senaste åren utvecklat placeringsalgoritmer baserade på unika prissättningsmodeller som testats historiskt över en 20-årsperiod, med goda resultat.

Förvaltaren genomför regelbundna rebelanseringar av portföljen med modellen som underlag. Någon garanti för att fonden kommer att ha högre avkastning och/eller lägre risk än jämförelseindex kan inte lämnas.


Stil

Fonden exkluderar börsbolag som inte uppfyller FN:s rekommendationer, men kan investera i både värdeaktier och tillväxtaktier. De är endast värderingen av varje aktie på börsen med utgångspunkt från optimeringen genom algoritmerna som är grund för vilka aktier som fonden investerar i.


Jämförelseindex

SIXPRX (svenskt portföljindex där värdet av samtliga börsbolag ingår, inklusive utdelningar) beräknat vid samma tidpunkt som beräkning av NAV-kursen.


Avgifter

Fast förvaltningsavgift: 0 %. En fond helt utan fast förvaltningsarvode, så länge fonden inte når en högre avkastning än svenskt börsindex.


Rörligt arvode: 50 % av överavkastningen jämfört med börsindex i klass A och 25 % i andelsklass B. Fonden har ingen köp- eller säljavgift.


Andelsklass B är avsedd för distributörer och investerare med vilka fondbolaget träffat en särskild överenskommelse. Vänligen kontakta fondbolaget för mer information.

 

Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.


Kurssättning och handel

Fondens NAV-kurs sätts varje svensk bankdag. Kursen publiceras i SvD och på Morningstar samt på flera hemsidor med fondinformation. Köp eller försäljning av fondandelar skall lämnas senast 15:30 vardagar och senast 12:00 dag före helgdag.