Hållbarhetspolicy

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

 

Genom negativ selektering (fonden väljer bort) av innehav som uppfyller de nedan angivna kriterierna integreras hållbarhetsrisker i förvaltningen. Den praktiska tillämpningen sker genom att bolag som uppfyller sådana kriterier exkluderas från det urval som den kvantitativa modell som förvaltningen av fonden använder sig av är baserad på.

 

Fonden väljer bort:

 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

 

Produkter och tjänster:

 

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Genetiskt modifierade organismer (GMO)

 

Fonden investerar inte heller i cannabis.


 

Fondbolaget ansvarar för informationen i hållbarhetsprofilen. För mer information om fondens hållbarhetsarbete se informationsbroschyren.