Hållbarhetsuppföljning 2020

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Vi beaktar hållbarhetsaspekter främst  i den meningen att vi sedan den 29 maj 2020 investerar i miljöbolag. Innan dess togs ingen större hänsyn till hållbarhetsaspekter specifikt även om fonden Aktiv Europa hade drygt 50% placerat i miljöaktier . Med miljöbolag menas företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser vilket ger en positiv miljöeffekt.

Fonden har valt in

Fonden har i och med den nya inriktningen valt in bolag verksamma inom förnyelsebar energi, återvinning, avfallshantering och miljöservice, hållbara-/miljövänliga produkter, vattenrening och-distribution, energi- och resurseffektiva tekniker, ekologisk trafik samt utsläppskontroll.

Fonden har valt bort

Fonden har valt tidigare valt bort alla bolag verksamma inom vapenindustrin. I och med den nya inriktningen har fonden även valt bort företag verksamma inom fossila bränslen även om dessa till viss del kan vara verksamma inom förnyelsebar energi. Bolag som inte klassas som miljöbolag har också valts bort. Framför allt gäller det bolag inom traditionella branscher som industri, finans, hälsovård, sällanköpsvaror, informationsteknik samt transport.

Fondbolaget har påverkat

Fondbolaget har inte påverkat några bolag via bolagsstämmor då fondbolaget äger för lite aktier för att få något inflytande. Fondbolaget har dock ställt frågor om bolagens egna hållbarhets- och miljöarbete för att därigenom indirekt påverka företagen. Frågorna och bolagsnamnen har dock inte dokumenterats skriftligen.

Övergripande kommentarer

Hållbarhetsprofilen ändrades i och med bestämmelsen infördes att välja bort fossila bränslen som placeringsalternativ.