Hållbarhetsprofil

Beskrivning

Climate Impact Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som främst investerar i små och medelstora miljöbolag i Europa, Nordamerika och Japan. Eftersom placeringarna görs i miljöbranschen är fonden per definition en fond som har en hållbarhetsprofil. Med miljöbranschen menas företag verksamma inom t ex biobränsle, utsläppskontroll, luft- och vattenrening, förnyelsebar energi, avancerade material, resurseffektiva tekniker, hållbara-/miljövänliga produkter och återvinning.  Samtliga underbranscher som ingår i miljöbranschen framgår av fondens informationsbroschyr och på fondbolagets hemsida. Utgångspunkten är klimatinvesteringarn kommer att växa flera gånger snabbare än BNP. Målet med fonden är att skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk. Detta görs genom förvaltarens noggranna analys och urval av bolag till fonden. Utöver detta görs vissa hållbarhetsval enligt nedan.

Fonden väljer in

Miljöbolag

Proaktiv hållbarhetsanalys

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsfrågor beaktas vid investeringsbeslut, vilket kan få effekt men behöver inte vara avgörande för vilka miljöbolag som väljs in i fonden.

Fondbolagets kommentar

Förvaltaren inkluderar hållbarhetsaspekter i investeringsanalysen för att öka möjligheten att finna långsiktigt hållbara bolag att investera i och därmed kunna leverera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt fondandelsägarna på lång sikt.

Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Accepterad andel av bolagets omsättning från produkten anges.

Fossila bränslen,

Fondbolagets kommentar 0 %

Klassiska energi- och/eller oljebolag är inte att betrakta som miljöbolag.

Klusterbomber, personminor 0 %

Fondbolagets kommentar

Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt minst en gång per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

Kemiska och biologiska vapen 0 %

Fondbolagets kommentar

Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt minst en gång per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

Kärnvapen 0 %

Fondbolagets kommentar

Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt minst en gång per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar

Förvaltarna träffar regelbundet bolag i fonden och ställer frågor kring bolagens hållbar-hetsarbete.

Dialoger fokuseras till nya bolag som fonden kan tänkas investera i samt existerande innehav.

I övrig hänvisas till fondbolagets ägarpolicy.

Resurser

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

Fonden använder interna resurser för analys och bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar

Förvaltare gör egna bolagsanalyser. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna.

Fonden använder inte externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar

Lundmark & Co avser att spå sikt amarbeta extern part som minst en gång per år ska granska ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner.

Ytterligare information

Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida

Där publiceras åtminstone halvårsvis senaste rapport med samtliga innehav.

Fondbolaget publicerar Fondbolagens Förenings hållbarhetsöversikt

http://www.fondbolagen.se

Övrigt

Fondbolagets kommentar

Bolaget var bland det första i Sverige att ansluta sig till UN-PRI (Förenta Nationernas Principles of Responsible Investments). Detta gjordes redan 2008 eftersom de principerna överensstämde med vår syn på hur bolag ska bedriva sin verksamhet. Avgifterna höjdes kraftigt varför vi gick ur men vi försöker ändå att följa principerna.

————————————————————————————————————————

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete

kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: https://www.lundmarkfonder.se/

Kontaktinformation: För mer information kring Lundmark & Co Fondförvaltnings hållbarhetsarbete kontakta Håkan Lundmark

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna

jämföra olika fonder.

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolaget.

Senast updaterad 2021-02-17