Hållbarhetsinformation

Hållbarhet för oss
Vi är i långsiktiga investerare där fokus ligger på företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser vilket ger en positiv miljöeffekt och därmed bättre global hållbarhet. Själva investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer såsom bolagets affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker undersöks. Hållbarhetsfaktorer bedöms dock inte riktigt på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen även om vi är övertygade om att de påverkar bolagens framtida utvecklingsmöjligheter.

Vi anser att bra bolag

 •  är långsiktiga och har god affärsetik
 • tar ansvar för den påverkan verksamheten har på omvärlden
 • har identifierat samtliga risker, även hållbarhetsrisker, och har processer för att hantera och helst minimera dem

Exempel på hållbarhetsrisker

 • bristande affärsetik
 • bristande miljöarbete
 • bristande leverantörskontroll

  Hållbarhet i investeringsprocessen
  Vi eftersträvar att investera i bolag med hållbara affärsmodeller som är rätt positionerade för framtiden. Inför varje investeringsbeslut gör vi en analys som därefter är en pågående process under hela ägandeperioden. Hållbarhetsfaktorer har med åren blivit allt större affärsrisker för bolag bland annat i och med omvärldsutmaningar och kunders ökade medvetenhet inom området.

Lundmark & Co Fondförvaltning investerar inte i företag som är involverade i produktion eller utveckling av inhumana vapen såsom

 • klusterbomber
 • kärnvapen
 • landminor
 • kemiska och biologiska vapen

Utöver detta skall fonden Climate Impact Fund inte investera i bolag involverade i fossilt bränsle även om viss del va verksamheten består av förnyelsebar energi.

Hållbarhet i ägararbetet
Vi för en dialog med bolagens ledande befattningshavare kring deras hållbarhetsarbete, både proaktivt och reaktivt.


Hållbarhets- och temafonder
Fonden Climate Impct Fund har en investeringsinriktning som är direkt hänförlig till hållbarhetsaspekten såsom miljöteknik inom t ex luft- och vattenrening samt förnyelsebar energi. Det är således naturligt att fonden har en hållbarhetsprofil i sin förvaltning.Resurser

Egen analys.

Åtaganden

Vi försöker att i möjligaste mån följa UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar.

Kontroller och rapportering

Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolaget inhämtas bland annat från analystjänster, media och dialog med bolaget.

Samtliga innehav avses att årligen kontrolleras för eventuella brott och eventuell involvering i kontroversiella vapen eller fossilt bränsle.

Fondernas samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår på Lundmarkfonders hemsida.