Hållbarhetsinformation

Hållbarhet för oss
Vi är långsiktiga investerare och investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer såsom bolagets affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker undersöks. Hållbarhetsfaktorer bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen eftersom vi är övertygade om att de påverkar bolagens framtida utvecklingsmöjligheter.

Vi anser att bra bolag

 •  är långsiktiga och har god affärsetik
 • tar ansvar för den påverkan verksamheten har på omvärlden
 • har identifierat samtliga risker, även hållbarhetsrisker, och har processer för att hantera och minimera dem

Exempel på hållbarhetsrisker

 • bristande affärsetik
 • bristande miljöarbete
 • bristande leverantörskontroll

  Hållbarhet i investeringsprocessen
  Vi eftersträvar att investera i bolag med hållbara affärsmodeller som är rätt positionerade för framtiden. Inför varje investeringsbeslut gör vi en analys som därefter är en pågående process under hela ägandeperioden. Hållbarhetsfaktorer har med åren blivit allt större affärsrisker för bolag bland annat i och med omvärldsutmaningar och kunders ökade medvetenhet inom området.

Lundmark & Co Fondförvaltning investerar inte i företag som är involverade i produktion eller utveckling av inhumana vapen såsom

 • klusterbomber
 • kärnvapen
 • landminor

Fonden Climate Impact Fund ska inte investera i bolag involverade i fossil energi om inte minst 50% av verksamheten består av förnyelsebar energi.

Hållbarhet i ägararbetet
Vi för en dialog med bolagens ledande befattningshavare kring deras hållbarhetsarbete, både proaktivt och reaktivt.


Hållbarhets- och temafonder
Fonden Climate Impct Fund har en investeringsinriktning som är direkt hänförlig till hållbarhetsaspekten såsom miljöteknik inom t ex luft- och vattenrening samt förnyelsebar energi. Det är således naturligt att fonden har en hållbarhetsprofil i sin förvaltning.

I fonden Highlight Sweden Optimized beaktas inga hållbarhetsaspekter vid val av aktie.

Resurser

Egen analys som inkluderar hållbarhetsaspekter

Åtaganden

Vi skrev som en av de allra första i Sverige under PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, i september 2008 som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare.  På grund av de höga avgifterna har vi sedan gått ur men försöker fortfarande följa principerna.

Kontroller och rapportering

Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolaget inhämtas bland annat från analystjänster, media och dialog med bolaget.

Samtliga innehav avses att årligen kontrolleras för eventuella brott och eventuell involvering i kontroversiella vapen.

Fondernas samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår på Lundmarkfonders hemsida.