Fondfakta

Lundmark Climate Impact Fund

Wassum fondbetyg/rating: WWWW

Avkastning 2020. Första fem månaderna som Europafond +1,85% mot index -17,2 %

Under de sju månaderna som klimatfond gick fonden +23 % mot index -8,8 %

För senaste rapporter: Klicka på filnamnet eller “Ladda ned””knappen

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt där den geografiska exponeringen i huvudsak är Europa och Nordamerika men även Asien. Fonden är en miljöfond där investeringarna görs i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser vilket ger en positiv miljöeffekt. Med aktivt menas en koncentrerad portfölj med stora avvikelser mot index. Investeringsfilosofin bygger på att identifiera tillväxtteman inom miljöbranschen för att sedan investera i de mest attraktiva aktierna i respektive delbransch. Hittar vi ingen undervärderad aktie avstår vi från att placera i delbranschen.

Målgrupp

Fonden riktar sig till investerare (privatpersoner och mindre institutioner) som söker en långsiktig överavkastning mot fondens jämförelseindex.

Investeringshorisont

Fonden gör investeringar i bolag på rullande två års sikt varför en placering i fonden bör ses med samma långsiktighet.

Målsättning

Målet är att skapa bättre avkastning än jämförelseindex och att ständigt befinna sig bland de bästa (översta kvartilen) jämförbara branschfonderna på Morningstar.

Investeringsmetod/process

Fonden använder trend/temabaserad utgångspunkt för att inom respektive trend/tema hitta de bästa bolags- och

aktieinvesteringarna.

Stil

Värdebaserad utgångspunkt men beroende på marknaden kan tillväxt vara dominerande.

Jämförelseindex

MSCI World Net Return (d v s inkl utdelningar) mätt i kronor vid samma tidpunkt som NAV-kursen. Det finns inget brett globalt miljöindex.

Avgifter

Fast förvaltningsavgift : 1,40%. Ca 0,7 – 1,10 går vidare till distributörer och återförsäljare.

Rörlig förvaltningsavgift: 20% av överavkastningen mot index.

Fonden har ingen köpavgift.

Ytterligare information finns i informationsbroschyren.

Rabatt

Vi har lägre förvaltningsavgifter för institutioner, ideella föreningar och stiftelser. Vänligen hör med oss.

Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

Kurssättning

Fondens NAV-kurs sätts varje svensk bankdag. Kursen publiceras i SvD och på Morningstar samt på flera hemsidor med fondinformation.

Historisk avkastning

Avkastningen för tidigare Aktiv Europas 13 år (2007-20) var +42,25 % efter alla avgifter att jämföras mot index 32,14.

Under den sammanhängande perioden 2004-2017 förvaltades först Europaportföljen för Riksbankens Jubileumsfond och sedan fonden Aktiv Europa. Avkastningen för dessa portföljerna blev sammantaget +135,2%. Index avkastning för samma period var +72,5 %*

Tilläggas kan dock att under åren 1991-2001 förvaltade Håkan Länsförsäkringars Europafond där avkastningen blev +383,1 % efter avgifter. Index avkastning under samma period var +287 %** Överavkastningen var +96,1 procentenheter

*MSCI Europa exklusive Sverige.

**MSCI Europa (inklusive Sverige). Prisindex. Netindex existerade inte under perioden.

Ansvarig förvaltare

Håkan Lundmark, f. 1959. Sthlm Läs mera här