Filosofi & process

Investeringsfilosofi

Introduktion

Beprövad (20 år), strukturerad och framgångsrik modell för aktieurval.

Historiskt track-record.

Trend/tema baserad förvaltning sedan 1987.

Riktig aktiv förvaltning = helt indexoberoende.

Analysfokus på små och medelstora bolag inom miljöbranschen.

Ägare har ett mycket stort eget sparande i fonden = en mycket stark drivkraft.

Enkel organisation och snabba beslutsvägar.

Minimerar restriktioner som förhindrar att etablera de investeringsidéer som är allra starkast.

Inga restriktioner kopplade till index eller risk.

Vår investeringshorisont är två år varför en placering i fonden bör ses i samma tidsperspektiv.

Målsättning

Primär källa till Alfa är aktiv stockpicking (alfa är lika med överavkastning mot index).

Mål att skapa systematiskt Alfa på årsbasis mot jämförelseindex.

Grundteser

På lång sikt går aktiemarknaden alltid upp = långsiktig aktieexponering bra bolag OCH bra aktier går alltid bättre än marknaden över tiden Långsiktighet och låg omsättningshastighet lönar sig trender och teman ger en underliggande tillväxt över BNP för enskilda företag generellt växer globala företag som globala ekonomin d v s långsamt (undantag enligt ovan).

Aktiemarknaden är ineffektiv i perioder men prissätter på lång sikt korrekt mindre och medelstora kvalitetsbolag är oftare ineffektivt prissatta och dessutom underanalyserade.

Rätt aktie- och bolagsval är viktigare än rätt land- eller branschval.

Investeringsprocess

Trend/ Tema analys

Exempel på långsiktiga trender är Kinas, Indiens och Östeuropas starka tillväxt med råvarubaserad efterfrågan och ökade handel/transport som följd, det globala miljöhotet som ökar efterfrågan på alternativ energi, den teknologiska utvecklingen med prispress som följd, bristen på färskvatten och det ökade behovet av vattenrening samt det demografiska faktumet att människor lever längre och att de äldre blir rikare än tidigare generationers pensionärer. Vi har även identifierat en rad andra teman och trender.

Vi bryter sedan ned dem för att hitta de bolagsom direkt eller indirekt gynnas av desamma. Vi söker sedan de mest undervärderade av dessa bolags aktier. I Europa till skillnad mot i Sverige finns det väldigt många noterade aktiebolag som kan placeras in i de olika trenderna och teman.

Analys/Stockpicking

Stockpickingen d v s aktievalen har under åren varit den enskilt viktigaste faktorn för att slå index.

Utgångspunkten är att se på investeringsanalysen dels ur ett bolagsperspektiv och dels ur ett aktieperspektiv. Vad gäller bolaget vill vi förstå produkten. Vi tittar på management och vill se bra historisk utveckling vad gäller vinst och försäljningstillväxt. Vi vill se konkurrensfördelar och gör därför bl a en analys av marginalerna. Det är mycket viktigt att ha träffat bolaget för att kunna göra en trovärdig bedömning och investering.

Vad gäller aktien tittar vi i första hand på nyckeltal som avkastning på investerat kapital men även på nyckeltal som p/e-tal, ev/ebitda, fri kassaflödes yield och förväntad vinsttillväxttakt för att räkna ut en rimlig värdering.

Portföljkonstruktion

Vikt i portföljen avgörs av övertygelsen för uppgång i aktien

Samma uppgångspotential ger samma vikt allt annat lika normalt ca 30-35 innehav exponeringen skall vara inom olika trender / teman sektor och landexponering är resultat av aktie- och bolagsval bolagsvikt i portföljen i regel mellan 1 – 5 % av portföljen. Utgångspunkten är 3 %.

Mera likvida aktier bland de 10 största innehaven dålig likviditet i aktien kan leda till lägre vikt än fundamentalt önskvärd.

Ingen indexering

Ingen utgångspunkt från indexvikter i riskbedömningen

Riskhantering

Diversifiering av antal innehav och inom olika teman säkerställer låg totalrisk i portföljen

Löpande risknivå uttrycks som

Koncentrationsrisk

Nettoexponering

Bruttoexponering

Uppföljning av portföljens vikter inom teman är en central riskparameter.

Traditionella riskmått som volatilitet och aktiv risk (tracking error) blir resultat av portföljkonstruktionen.

Förvaltningen styrs inte genom analys av dessa riskmått.

Förvaltaren får använda derivat för att skydda portföljen mot eventuella börsnedgångar.

Ägarpolicy

Se under fliken OM OSS.