Bästa möjliga resultat

I Fondbolagets uppdrag ingår att utföra porftöljtransaktioner för värdepappersfonderna. Dessa affärer innefattar aktier, derivat, andra överlåtbara värdepapper, fonder samt övriga tillgångsslag som finns angivet i Fondbolagets uppdrag. När Fondbolaget utför en portföljtransaktion ska bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för respektive värdepappersfond med avseende på nedan angivna parametrar.

 1. Pris
 2. kostnad
 3. snabbhet
 4. sannolikhet för utförande och avveckling
 5. transaktionens storlek
 6. transaktionens art
 7. andra för utförandet väsentliga förhållanden.

För att fastställa den relativa betydelsen av dessa faktorer ska bolaget beakta följande:

 1. mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden,
 2. transaktionens beskaffenhet,
 3. utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen, och
 4. utmärkande egenskaper för de handelsplatser där portföljtransaktionen kan utföras.

Den relativa betydelsen av de olika parametrarna kan därför vara olika från gång till annan.

Värdepappersaffärer innefattar aktier, derivat samt övriga tillgångsslag som finns angivet i bolagets uppdrag. Fondbolaget har antagit en instruktion som ger riktlinjer för hanteringen när bolaget genomför en portföljtransaktion. Bolaget strävar efter att uppnå bästa möjliga resultat när en portföljtransaktion genomförs och att undvika att intressekonflikter uppstår i hanteringen. Detta innefattar bland annat val av motpart, säkerställande att affären sker på kostnadseffektivt sätt och att hanteringen i övrigt kan anses tillfredsställande.

Portföljtransaktionspolicy

Värdepappersaffärer genomförs med olika motparter. Motparter godkänns genom motpartspolicyn som anges nedan. Exekvering av värdepappersaffärerna sker av bolagets förvaltare. Dessa förvaltare ska agera i enlighet med denna instruktion vad gäller exekvering av värdepappersaffärer. Vi genomförande av en värdepappersaffärer ska följande kriterier övervägas:

– Kostnad i relation till det mervärde som motparten i övrigt ger till Bolaget. Generellt ska exekveringen ske till lägsta möjliga kostnad.

– Analys av skillnad mellan köp- och säljpriset av värdepapper

– Analys av storleken på transaktionen i förhållande till nuvarande köp och sälj sida

Motpartspolicy

Kraven innebär bland annat att motparten ska:

1. Vara välkänd och etablerad för varje kategori finansiella instrument som motparten förmedlar

2. Vara välkänd och etablerad på den regionala marknad där Fondbolaget avser placera fondmedel

3. Uppvisa finansiell stabilitet

4. Uppvisa marknadsmässiga villkor vad gäller courtage för handel

5. Kunna bidraga med ett mervärde till respektive fonds avkastning

6. Kunna bidraga med ett mervärde till förvaltarens kunskaper

Fondbolaget skall sträva efter att undvika intressekonflikter mellan olika uppdrag i samband med Fondbolagets värdepappersaffärer. Dessa instruktioner inkluderar bland annat:

– Att inte använda så kallad ”soft commissions”

– Hur hantera kunder med liknande förvaltningsinriktning

– Blockorderinstruktion (redovisas även nedan)

Fondbolaget ska vidare utvärderaaffärsrelationerna löpande för att säkerställa att de fortsatt uppfyller kraven. Godkända motparter ska rapporteras till styrelsen minst en gång per år. Motpartslista vad gäller finansiella instrument och parter som bolaget använder finns som bilaga till verksamhetsplanen. Den allra senaste versionen finns alltid hos bolaget.

Blockorderinstruktion

Förvaltaren ska alltid ange vilken portfölj som gör affär vid orderläggning till motpart. Om flera portföljer ska köpa eller sälja samma värdepapper ska allokeringen mellan portföljerna anges vid orderläggningen. Sedan producerar motparten notor på de affärer som görs vilket sedan kontrolleras enligt fondbolagets fastslagna rutiner. Denna rutin gör det inte möjligt att allokera ut aktier på olika portföljer efter en affär har utförts.

Detta fungerar dock inte i DMA där fördelning görs från en fond till en annan i efterhand.

Hur många vp som ska köpas till vilken fond ska dokumenteras och det måste gå att visa att ingen fond missgynnas på den andres bekostnad.

Volymen fördelas enligt ursprungliga relationen vid orderläggningen på snittpriserna för respektive transaktion. Om Fond A skall köpa 2000 aktier och Fond B skall köpa 1000 läggs order om att köpa 3000 aktier. Blir det totala antalet köpta aktier 1500 fördelas dessa proportionerligt där Fond A får 1000 aktier och Fond B 500 aktier. Samma pris skall gälla på båda posterna.

Övrigt

Fondbolaget ska göra en bedömning och jämförelse av courtaget inför varje värdepappersaffär. Värdepappersbolaget kan acceptera olika courtage för olika motparter, givet att motparter bidrar med olika mervärde till förvaltningen. Sk ”Direct Market Access” system (DMA) innebär ofta ett mycket lågt courtage men ingen service i övrigt. En individuell mäklare kan bidra med analyser och annan service som motiverar ett högre courtage. En motpart som underlättar likviditeten i mindre likvida värdepapper motiverar oftast ett högre courtage. En mäklare kan även lagra delar av en affär om inte hela ordern utförs dag 1. Bolaget slipper då flera notor och får bara en nota. Detta förfarande är inte möjligt i DMA.

Fondbolaget ska göra en årlig översyn av dessa riktlinjer. En översyn ska också göras i det fall nya uppdrag tillkommer.