Ägarpolicy

Syftet med fondbolagets ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor för att därmed ge ökad avkastning till andelsägarna och bidra till en lång­siktigt god utveckling av riskkapitalmarknaden.

Enligt fondlagstiftningen ska fondbolag företräda andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Detta gäller således också i ägarfrågor. Ett fondbolag får dock inte förvärva aktier som skulle ge fondbolaget ett väsentligt inflytande över ledningen i ett företag.

Lundmark & Co utövar ägarrollen i de bolag fonden valt att placera i på andelsägarnas uppdrag och för fondernas räkning. Ägarrollen utövas i syfte att maximera aktiens värde på lång sikt. Hänsyn kommer dock att tas till förutsättningarna till inflytande beroende på fondförmögenheternas storlek samt underliggande aktieinnehavs storlek i respektive börsnoterat aktiebolag.

Att ägarinflytande utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse innebär att andra intressen från fondbolaget eller närstående bolag alltid måste vika vid eventu­ella intressekonflikter.

Fondbolagets grundläggande syn är att en styrelse skall jobba fullt ut för aktieägare och ta beslut som ligger i aktieägarnas långsiktiga intresse.

Bolagsstämma och utövande av rösträtt

Lundmark & Co har som målsättning att delta i bolagsstämmor där fonderna har aktieinnehav och att där utöva vår rösträtt. Undantag från denna princip kan göras om innehavets storlek är mycket ringa i förhållande till övriga aktieägare. Men om frågorna så motiverar spelar storleken på innehavet ingen roll. För deltagande på utländska bolagsstämmor avgör även praktiska hänsyn och fondbolagets ekonomi om deltagande ska ske eller ej.

I de fall vi inte kan närvara på bolagsstämma och vårt innehav är av betydelse avser vi att lämna fullmakt att rösta till part som delar vår uppfattning.

I de fall då både vårt innehav samt frågorna är av ingen betydelse avser vi att inte närvara eller ge vd/styrelse fullmakt att rösta för vår räkning.

Valberedning

Fondbolaget verkar för att principer för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt. Vi är beredda att själv delta i valberedningsarbete förutsatt att utformningen av valberedningen sker på sådant sätt att vår handlingsfrihet är oinskränkt.
Valberedningen bör dock utgöras av de största ägarna i bolaget. Helst ska endast en styrelseledamot ingå i valberedningen.

Styrelse

Lundmark & Co utövar ägarrollen utan krav på styrelserepresentation. En sådan styrelserepresentation skulle försvåra en effektiv förvaltning.

Fondbolaget verkar för att styrelsen i de bolag fonden investerar i ska vara väl sammansatt med avseende på erfarenhet och kompetens och i övrigt helst uppfylla de högre krav som svensk kod för bolagsstyrning anger. En styrelseledamot ska inte ha andra uppdrag i sådan omfattning att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid och omsorg och aktivt bidra till ett effektivt styrelsearbete. Lundmark & Co verkar för en bred rekryteringsbas till bolagsstyrelserna och att det skall finnas oberoende ledamöter i varje styrelse. Vi är emot kvotering och anser att vd och andra tjänstemän i bolaget inte skall sitta i styrelsen. Vad gäller vd kan undantag göras då vd tillika är majoritetsägare. En före detta vd skall normalt sett inte bli styrelseordförande.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Lundmark & Co anser att det kan vara positivt med väl avvägda aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda. Incitamentsprogram ska utformas så att de främjar ett långsiktigt ägande av aktier. Tilldelningen ska normalt baseras på en tydligt definierad motprestation, helst i form av en egen investering eller annars i form av måluppfyllelse. Fondbolaget anser att de som deltar i incitamentsprogram ska ta någon form av ekonomisk risk, vilket betyder att helt subventionerade program eller gratis tilldelning av teckningsoptioner, aktier eller liknande instrument i normalfallet inte bör tillämpas. Styrelsen ska i god tid förankra förslag till incitamentsprogram hos de större ägarna inför ett eventuellt beslut på bolagsstämman. Vi vill verka för att eventuella optionsprogram tas upp som en kostnad i resultaträkningen.

Övrigt

Lundmark & Co verkar för att de företag vi investerar i agerar i enlighet med relevanta koder och etiska riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Vi anser och vill verka för att principen en aktie – en röst skall råda.

Fondbolaget kan utöva rösträtten för fonden men kan också som ett ut­tryck för ägarut­övandet välja att sälja aktier i ett företag. Vi ser detta som en stark signal om att en föränd­ring bör bedömmas som nödvändig.

Alla våra ställningstagande i enskilda ägarfrågor och motiven för dessa kommer att redovisas öppet på vår hemsida.