HÅLLBARHETSPROFIL Aktiv Europa

 

 Beskrivning

 

Aktiv Europa är en aktivt förvaltad aktiefond som främst investerar i små och medelstora bolag i Europa. Utgångspunkten är att finna långsiktiga teman som växer snabbare än BNP. Flera av dessa teman är i sig hållbarhetsteman. Målet med fonden är att skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk. Detta görs genom förvaltarens noggranna analys och urval av bolag till fonden.

 

 

 

Fonden väljer in

 

Proaktiv hållbarhetsanalys

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsfrågor beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

 

 

 

Fondbolagets kommentar

 

Förvaltarna inkluderar hållbarhetsaspekter i investeringsanalysen för att öka möjligheten att finna långsiktigt hållbara bolag att investera i och därmed kunna leverera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt fondandelsägarna på lång sikt.

 

 

 

Fonden väljer bort

 

Produkter och tjänster

 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Accepterad andel av bolagets omsättning från produkten anges.

 

 

 

Klusterbomber, personminor 0 %

 

Fondbolagets kommentar

 

Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt minst en gång per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

 

 

 

Kemiska och biologiska vapen 0 %

 

Fondbolagets kommentar

 

 

 

Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt minst en gång per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

 

Kärnvapen 0 %

 

 

 

Fondbolagets kommentar

 

Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt minst en gång per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

 

 

 

 

 

 

 

Fondbolaget påverkar

 

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

 

 

 

Bolagspåverkan i egen regi

 

Fondbolagets kommentar

 

Förvaltarna träffar regelbundet bolag i fonden och ställer frågor kring bolagens hållbar-hetsarbete.

 

Dialoger fokuseras till nya bolag som fonden kan tänkas investera i samt existerande innehav.

 

I övrig hänvisas till fondbolagets ägarpolicy.

 

 

 

Resurser

 

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

 

 

 

Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

 

Fondbolagets kommentar

 

Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser som inkluderar hållbarhetsaspekter. Bolagspåverkan genom dialog med b olag utförs av förvaltarna.

 

 

 

Fonden använder inte externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

 

Fondbolagets kommentar

 

Lundmark & Co avser att samarbeta extern part som minst en gång per år ska granska ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner eller är involverat i särskilt inhumana vapen.

 

 

 

Ytterligare information

 

 

 

Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida

 

http://lundmarkfonder.se/aktiveuropafondfakta/

 

Här publiceras halvårsvis senaste rapport med samtliga innehav.

 

 

 

Fondbolaget publicerar Fondbolagens Förenings hållbarhetsöversikt

 

http://www.fondbolagen.se

 

 

 

Övrigt

 

Fondbolagets kommentar

 

Bolaget var bland det första i Sverige att ansluta sig till UN-PRI (Förenta Nationernas Principles of Responsible Investments). Detta gjordes redan 2008 eftersom de principerna överensstämde med vår syn på hur bolag ska bedriva sin verksamhet. Avgifterna höljdes kraftigt varför vi gick ur men vi försöker ändå följa principerna.

 

 

 

————————————————————————————————————————

 

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete

 

kontakta fondbolaget.

 

 

 

Länk till hemsida: http://www.lundmarkfonder.se/

 

 

 

Kontaktinformation: För mer information kring Lundmark & Co Fondförvaltnings hållbarhetsarbete kontakta Håkan Lundmark

 

 

 

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

 

 

 

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna

 

jämföra olika fonder.

 

 

 

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolaget.

 

 

 

Senast updaterad 2018-05-31

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Danderydsgatan 18
114 26 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/place/Danderydsgatan+18,+114+26+Stockholm/@59.3430835,18.0682021,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f9d42104d2e05:0x6b1058d407f0736c!8m2!3d59.3430808!4d18.0703961