Hållbarhetsinformation bolaget

Hållbarhet för oss
Vi är långsiktiga investerare och investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer såsom bolagets affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker undersöks. Hållbarhetsfaktorer bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen eftersom vi är övertygade om att de påverkar bolagens framtida utvecklingsmöjligheter.

Vi anser att bra bolag

 •  är långsiktiga och har god affärsetik
 • tar ansvar för den påverkan verksamheten har på omvärlden
 • har identifierat samtliga risker, även hållbarhetsrisker, och har processer för att hantera och minimera demExempel på hållbarhetsrisker
 • bristande affärsetik
 • bristande miljöarbete
 • bristande leverantörskontrollHållbarhet i investeringsprocessen
  Vi eftersträvar att investera i bolag med hållbara affärsmodeller som är rätt positionerade för framtiden. Inför varje investeringsbeslut gör vi en analys som därefter är en pågående process under hela ägandeperioden. Hållbarhetsfaktorer har med åren blivit allt större affärsrisker för bolag bland annat i och med omvärldsutmaningar och kunders ökade medvetenhet inom området.Lundmark & Co Fondförvaltning investerar inte i företag som är involverade i produktion eller utveckling av inhumana vapen såsom
 • klusterbomber
 • kärnvapen
 • landminorHållbarhet i ägararbetet
  Vi för en dialog med bolagens ledande befattningshavare kring deras hållbarhetsarbete, både proaktivt och reaktivt.
  Hållbarhets- och temafonder
  Aktiv Europa har en tematisk investeringsstil där flera av teman är direkt hänförliga till hållbarhetsaspekten såsom miljöteknik inom t ex luft- och vattenrening samt förnyelsebar energi. Det är således naturligt att Europafonden har en hållbarhetsprofil i sin förvaltning.I Affärsvärldenfonden beaktas inga hållbarhetsaspekter vid val av aktie.

  Resurser

  Egen analys som inkluderar hållbarhetsaspekter

   

  Åtaganden

  Vi skrev under PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, i september 2008 som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare.  På grund av de höga avgifterna har vi sedan gått ur men försöker fortfarande följa principerna.

   

   

  Kontroller och rapportering

  Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolaget inhämtas bland annat från tredje parts analystjänster, media och dialog med bolaget.

  Samtliga innehav avses att kontrolleras två gånger per år för eventuella brott och eventuell involvering i kontroversiella vapen.

  Fondernas samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår på Lundmarkfonders hemsida.

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z