Bästa möjliga resultat inom Lundmark Fonder

Enligt Finansinspektionens regelverk gäller följande

När ett bolag som driver fondverksamhet utför en portföljtransaktion, ska bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för fonden med avseende på

 1. Pris
 2. kostnad
 3. snabbhet
 4. sannolikhet för utförande och avveckling
 5. transaktionens storlek
 6. transaktionens art
 7. andra för utförandet väsentliga förhållanden.

För att fastställa den relativa betydelsen av dessa faktorer ska bolaget beakta följande:

 1. mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden,
 2. transaktionens beskaffenhet,
 3. utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen, och
 4. utmärkande egenskaper för de handelsplatser där portföljtransaktionen kan utföras.

 

Inom Lundmark & Co Fondförvaltning AB finns interna regler gällande hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av mellanhänder ska ske.

Andelsägare kan få tillgång till Fondbolagets regler om bästa möjliga resultat vid förfrågan.

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z