Investeringsfilosofi


Introduktion

Beprövad (8 år), strukturerad och framgångsrik modell för aktieurval.

Affärsvärldens modellportfölj har slagit börsindex 8 år i rad.

Riktig aktiv förvaltning = helt indexoberoende.

Analysfokus på små och medelstora bolag inom den svenska aktiemarknaden.

Stiftelsen Affärsvärlden sparar i fonden.

Enkel organisation och snabba beslutsvägar.

Minimerar restriktioner som förhindrar att etablera de investeringsidéer som är allra starkast.

Inga restriktioner kopplade till index eller risk.

Vår investeringshorisont är tre till fem år varför en placering i fonden bör ses i samma tidsperspektiv.

 

Placeringsråd

Lundmark & Co och börsredaktionen på Affärsvärlden bildar tillsammans ett placeringsråd som sammanträder en gång per månad eller vid behov. Placeringsrådet upprättar ramarna fonden. Ramarna gäller de olika kategorier som ni kan läsa om längre ned. Ramarnas storlek kan du se under fliken Placeringsrådets ramar.

 

Målsättning

Primär källa till Alfa är aktiv stockpicking (alfa är lika med överavkastning mot index)

Målet är att skapa systematiskt Alfa på årsbasis mot jbörsindex

 

Grundteser

På lång sikt går aktiemarknaden alltid upp = långsiktig aktieexponering

Bra bolag OCH bra aktier går alltid bättre än marknaden över tiden

Långsiktighet och låg omsättningshastighet lönar sig

Aktiemarknaden är ineffektiv i perioder men prissätter på lång sikt korrekt

Mindre och medelstora kvalitetsbolag är oftare ineffektivt prissatta och dessutom underanalyserade

Rätt aktie- och bolagsval är viktigare än rätt land- eller branschval

 

Investeringsprocess

Förvaltaren upprättar, med stöd av de ramar placeringsrådet gett, en modellportfölj som ligger till grund för de operativa placeringsbesluten. De senaste bestämda ramarna kan du se under fliken Placeringsrådets ramar.

Modellportföljen innehåller vid var tid värdepapper som bedöms passa in i nedanstående ramkategorier samt som anses vara köpvärda utifrån den analysmodell som används.

Modellen identifierar köpvärda aktier utifrån fundamentala faktorer såsom värdering, historisk vinst- och omsättningsutveckling, bolagets marknadsposition och strategi, tillväxtutsikter, långsiktig utdelningskapacitet, företagslednings kompetens, ägarsituation med mera.

Fonden har inga restriktioner kopplade till indexvikter, storlek, bolagens riskprofil, branschtillhörighet eller liknande. Skälet till detta är att förvaltaren ska vara fri att tillämpa de investeringsidéer som bedöms som starkast vid varje given tidpunkt. Målsättningen är dock att merparten av fondens innehav ska falla under någon av följande fem kategorier:

 

STORBOLAG (börsvärde över 1 miljard euro)

1. Undervärderade bolag med en attraktiv kurs baserat på en normal lönsamhetsnivå i bolaget.

2. Välskötta bolag med starka marknadspositioner och goda tillväxtutsikter till en rimlig värdering.

 

MELLANSTORA BOLAG (börsvärde 150-1 000 miljoner euro)

3. Välskötta bolag med starka marknadspositioner och goda tillväxtutsikter till rimlig värdering.

 

SMÅBOLAG (börsvärde under 150 miljoner euro)

4. Välskötta och lågt värderade bolag med svag eller ingen analytikertäckning som ännu inte har ”upptäckts” av det större investerarkollektivet.

 

INVESTMENTBOLAG

5. Investmentbolag med en attraktiv kombination av intressant portfölj, hög rabatt, stark historik och bra ägare/ledning.

 

Målet ska vara att hitta de mest undervärderade aktierna i ovanstående kategorier och investera i dessa. Är alla ”för dyra” bör förvaltaren helst avstå enskilda aktieplaceringar i just den kategorien. Förvaltaren får ta exponering mot dessa kategorier på annat sätt, t ex genom ETF:er, om så är möjligt samt då han anser detta vara lämpligast.

 

Förvaltaren bör generellt sett undvika att investera i bolag med följande karaktäristika:

 

- Bolag med lönsamhetsproblem och/eller svag balansräkning.

- Bolag utan bevisad lönsamhetspotential.
- Bolag med upplevd stor teknologirisk.
- Bolag med ett stort beroende av råvarupriser.
- Bolag där tillväxtutsikterna redan är inprisade av marknaden.

 

Analys/Stockpicking

Utgångspunkten är att se på investeringsanalysen dels ur ett bolagsperspektiv och dels ur ett aktieperspektiv. Vad gäller bolaget vill vi förstå produkten. Vi tittar på management och vill se bra historisk utveckling vad gäller vinst- och försäljningstillväxt. Vi vill se konkurrensfördelar och gör därför bl a en analys av marginalerna. Kontakt med/bedömning av företagsledningen är en viktig del i analysarbetet..

Vad gäller aktien tittar vi på nyckeltal som avkastning på investerat kapital samt nyckeltal som p/e-tal, ev/ebit, fri kassaflödes yield och direktavkastning för att räkna ut en rimlig värdering.

 

Portföljkonstruktion

Vikt i portföljen avgörs av övertygelsen för uppgång i aktien

Samma uppgångspotential ger samma vikt allt annat lika

Normalt ca 20-30 innehav.

Exponeringen skall vara inom olika kategorier.

Sektor och branschexponering är resultat av aktie- och bolagsval.

Bolagsvikt i portföljen i regel mellan 3 – 8 % av portföljen. Utgångspunkten är 5 %.

Mera likvida aktier bland de 10 största innehaven när fonden blir större.

Dålig likviditet i aktien kan leda till lägre vikt än fundamentalt önskvärd.

Ingen indexering.

Ingen utgångspunkt från indexvikter i riskbedömningen.

 

Riskhantering

Diversifiering av antal innehav och inom olika kategorier säkerställer låg totalrisk i portföljen.

Löpande risknivå uttrycks som

Koncentrationsrisk

Nettoexponering

Bruttoexponering

Uppföljning av portföljens vikter inom teman är en central riskparameter

Traditionella riskmått som volatilitet och aktiv risk (tracking error) blir resultat av portföljkonstruktionen

Förvaltningen styrs inte genom analys av dessa riskmått.

Förvaltaren får använda derivat för att skydda portföljen mot eventuella börsnedgångar.

 

Ägarpolicy

Se under fliken OM OSS.

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z